Ingen frihet utan frihet för kvinnor: Internationella kvinnodagens march 8.3.2022

Grafik för Internationella kvinnodagens evenemang, 2022.Lue kutsu suomeksi.
Read this call in English.

Ingen frihet utan frihet för kvinnor: kollektivet Pinkkimusta Helsinki (Svart&rosa Helsingfors) tar del i kvinnodagsmarschen för befrielse av kvinnor, transpersoner och icke-binära folk

För två år sedan drabbade coronaviruset världen och orsakade en enorm kris. Många av de förtryckta gruppernas problem har blivit värre sedan dess. Samtidigt som sociala ojämlikheter fördjupas i samhället har de rika blivit rikare. Efter en tuff tid med ökande misshandel och våld i hemmet, arbetslöshet,hälsoproblem och isolering, har människor organiserat sig solidariskt över hela världen. Kvinnorna i Kurdistan fortsätter sitt emancipatoriska projekt för att försvara sitt land och sitt folk. Ukrainska kvinnor, mödrar och arbetare gör motstånd mot mäns våld i Kreml. Kvinnor i Ryssland samlas på gatorna för att protestera mot det orättfärdiga kriget med hot av att bli arresterade av myndighterna.

Kampen måste fortsätta!
Vi tar den feministiska kampen till Helsingfors gator. På internationella kvinnodagen marscherar vi i linje med feministiska initiativ över hela världen, från kvinnostrejker till Reclaim the Night- evenemang. Vi vill se den feministiska rörelsen i Helsingfors och fira den kraft och de möjligheter till förändring som uppstår när vi samlas.

Vi organiserar oss för att våldet mot cis-kvinnor, trans-, queer- och icke-binära personer och barn måste få ett slut. Sexuellt och könsbaserat våld får inte döljas som en migrationsfråga, eftersom det har sitt ursprung i patriarkala och kapitalistiska strukturer och förvarras av xenofobi och rasism. Kvinnor, transpersoner och icke-binära personer drabbas oproportionerligt hårt av den ökande prekariseringen. Vår kamp är inte begränsad till en dag på året,utan den behöver kontinuerlig uppmärksamhet på arbetsplatser, i hemmet, i skolor, på socialkontor och vårdcentraler.

Vi vägrar att vara en del av ett system som uttnyttjar kvinnor och feminiserade kroppar via samma utvinningslogik som uttnyttjar naturresurser. Vi motsätter oss förstärkningen av nationella gränser och den globala gränsregimen som återkallar en nationalistisk och rasistisk hierarkisk ordning.

Genom att organisera oss förstärker vi vår politiska kraft samtförkastar alla försök att klassificera oss som offer i behov av skydd. Genom att samlas försäkrar vi att det är vi själva som definierar hur vår framtid kommer att se ut. Med vår närvaro och mångfalden bland oss röjer vi vägen för ett jämställt och feministiskt samhälle. Vi är redan många och i vår skara finns det inget utrymme för (hetero)sexism, rasism eller fascism!

Organiseras av:
Antifascist nätverk Varis, A-ryhmä, kollektivet Emilia, Kurdish Democratic Society Center – NCDK Helsinki, Vantaan Rauhanpuolustajat

Det är önskevärt att ta med egna banderoller och plakat. Demonstrationen organiseras av gräsrotsnivåns rörelser och är oberoende av partipolitik. Därför ber vi er att inte ta med några politiska partiflaggor till demonstrationen.

 

Rutt och program: Samling på Narinkkatorget, Kampen, kl 18:00.
Marschen börjar kl. 18:30 och avslutas i Björnparken, Barghäll, med tal som börjas circa kl. 19.30.

Efter marschen mingel, diskussion och vänskap organiseras av kollektivet Emilia.
Plats: Lymy (Pengerkatu 6, observera att Lymy är otillgänglig med rullstol). 

No freedom without the freedom of women: March on International Women’s Day, 8 March 2022

Lue kutsu suomeksi.
Läs texten på svenska.

No freedom without the freedom of women: Pinkkimusta Helsinki joins the Women’s Day march for the liberation of women, transgender and non-binary people

Time: Tuesday, March  8, starting at 6pm.
Route: from Narinkkatori, Kamppi, to Karhupuisto, Kallio.

Two years ago the corona virus hit the world producing an immense crisis. Many problems faced by the oppressed groups grew as the rich became richer, allowing the social inequalities to deepen. After a rough time of increasing domestic abuse and violence, unemployment, food and health insecurity and isolation, people decided to organize in solidarity all over the world. The women in Kurdistan keep progressing their emancipatory project in defence of their land and people. Ukrainian women, mothers and workers resist the violence of men in Kremlin. The women in Russia gather in the streets to protest the unjust war, facing detention by the authorities.

The fight must continue!
We take the feminist struggle to the streets of Helsinki. On the International Women’s Day, we march in line with feminist initiatives all over the globe, from Women’s Strikes to Reclaim the Night. Through this demonstration we celebrate the power and possibilities of change that emerge when we come together.

We organize because the violence against cis-women, trans-, queer and non-binary people and children must come to an end. Sexual and gendered violence should not be veiled as a migration issue since it originates from all-encompassing patriarchal and capitalist structures and is only worsened by racism and xenophobia. Women, trans and non-binary people are disproportionately affected by the increasing precarization. That’s why our struggle is not confined to one day of the year, but needs continuous attention at workplaces, home, schools, social offices and care centers.

We refuse to be part of a system that exploits women and feminized bodies through the same extractive logic as it exploits nature. We oppose the strengthening of national borders and the global border regime, which reproduce a nationalist and racist hierarchical order.

By organizing we affirm our strength as political subjects and reject all attempts to classify us as victims in need of protection. By coming together we reassure that it is us who define what our futures will look like. With our presence and the diversity among us we pave the way for an equal and feminist society. We are already many and in our crowd there is no room for (hetero)sexism, racism or fascism!

Regards, with solidarity:

Antifascist Network Varis, A-ryhmä, Emilia collective, Kurdish Democratic Society Center – NCDK Helsinki, Vantaan Rauhanpuolustajat

Please bring your own banners. The demonstration is organized by grassroot movements and is independent from party politics. Therefore we kindly ask you not to bring any political party flags in the demonstration.

Route and program: Gathering at Narinkkatori, Kamppi at 6pm.
The march begins at 6:30 pm. and ends with speeches beginning roughly at 7:30 pm in the Bear Park of Kallio.

After the event, there is a gathering for discussion, mingling, and friendship organized by the Emilia collective.
Place: Lymy (Pengerkatu 6, note the space is not accessibly by wheelchair!).