TURVALLISEMMAN TILAN SÄÄNNÖT / SAFER SPACE POLICY

TAPAHTUMISSAMME NOUDATETAAN TURVALLISEMMAN TILAN SÄÄNTÖJÄ

Tunnista etuoikeutesi

Hierarkiat ja sortavat normit ovat osa yhteiskuntaamme. Yksikään ihminen, kuinka radikaali tai vaihtoehtoinen tahansa, ei ole niiden ulottumattomissa. Kulttuurinmuutos ei kuitenkaan ole pelkästään mahdollinen – sitä tapahtuu joka päivä. Normien kyseenalaistaminen vie meitä kohti tasavertaisempaa yhteiskuntaa. Jotta tapahtumastamme tulisi anti-autoritäärinen ja tiedostava, meidän jokaisen tulee toimia syrjintää vastaan. Syrjintä voi näyttäytyä (esimerkiksi, mutta ei ainoastaan) homo- ja transfobiana, seksisminä, rasismina, ikä- tai luokkasyrjintänänä tai kyvykkyysnormeina.

Tunnista ennakkoluulosi

Tiedosta, että oletuksesi ihmisten ulkonäöstä, sukupuolesta, ihonväristä, kielellistä tai fyysisistä ominaisuuksista tai luokkataustasta tai siirtolaisstatuksesta voivat vaikuttaa käytökseesi heitä kohtaan. Sen sijaan että tekisit oletuksia ihmisten kehoista, persoonallisuuksista, identiteeteistä, taustoista tai siitä “mistä he tulevat”, anna jokaisen olla oma itsensä. Jokaisella on itse oikeus määritellä oma identiteettinsä – sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti mukaan lukien. Käytä ihmisistä vain sellaisia sukupuolittavia sanoja, joita he itse käyttävät itsestään, äläkä utele ihmisten taustoja. Muista, että jokaisella on oikeus itse päättää keille on avoin siitä, että on trans. Älä siis outtaa toisia.

Ei tarkoittaa ei

Kunnioita jokaisen rajoja – sekä fyysisiä että psyykkisiä. Kysyminen on ainoa tapa tietää, mitkä toisen ihmisen rajat ovat. Hanki aina sanallinen tai muutoin ehdottoman varma suostumus ennen kuin kosketat jotakuta.

Ota vastuuta

Muista että huonoa käytöstä ei voi koskaan selitellä päihtymyksellä. Muista että asiat, jotka ovat sinusta nautittavia ja mukavia, voivat tuottaa joillekin muille epämukavuutta tai ahdistusta. Jos joku kokee tulleensa satutetuksi, heillä on oikeus tuntea ja ilmaista se ilman, että heidän kokemustaan kyseenalaistetaan tai tapaansa reagoida arvostellaan.
Mahdollisuus vetää omat rajat ja kyky ottaa vastaan toisten rajanvedot on turvallisuuskysymys, josta on tärkeää keskustella. Näissä tilanteissa ei ole syytä olla puolustuskannalla, koska rajojen vetäminen ei ole kritiikki tai hyökkäys persoonaasi kohtaan.

Yhdessä olemme vahvoja

Pyydä tarvittaessa apua. Olemme täällä toisiamme varten!
Emme pyydä ketään olemaan vanhempi, nuorempi, vahvempi, coolimpi, fiksumpi, enemmän trans tai queer kuin he ovat, tai vaarantamaan psyykkistä tai fyysistä hyvinvointiaan ollakseen parempia kansalaisia, yhteiskunnan absurdien vaatimusten mukaisia. Sen sijaan kehotamme jokaista haastamaan itsensä ja tunnistamaan omat etuoikeutensa. Rohkaisemme kaikkia vastustamaan epäoikeudenmukaisuutta ja toimimaan turvallisempien, tiedostavampien, osallistavampien ja kestävämpien tilojen ja yhteisöjen hyväksi.

SAFER SPACE POLICY APPLIES IN OUR EVENTS

Check your privileges

There are hierarchies and oppressive norms built into the texture of our society. No community or person is beyond them, no matter how radical or alternative they are. However, cultural change is not only possible but happening every day, and challenging these norms will take us closer to a more just society. To make our event an anti-authoritarian and conscious space, we must work against discrimination, including but not limited to homo&transphobia, sexism, racism, ableism, ageism and classism.

Check your prejudice

Consider how your possible assumptions about people’s appearance, gender, skin colour, verbal or physical abilities and class or migrant background might affect your behaviour towards others. Instead of making assumptions about people’s bodies, personalities, identities, backgrounds or “where they come from”, let everybody represent themselves. Everyone has the right and sole autonomy to define their own identities, including their sexual and gender identity. Use only such gendered terms of other people they use themselves, and do not curiously ask about their background. Bare in mind that everyone should be able to control who knows that they are trans. Hence, do not ”out” anyone!

No means no

Respect everyone’s boundaries – both physical and emotional. Asking is the only way to find out what other people’s boundaries are. Always get verbal/explicit consent before touching someone.

Take responsibility

Remember that being drunk or high is never an excuse for bad behaviour. Keep in mind that something you enjoy or are comfortable with might cause others discomfort and distress. If somebody experiences something hurtful, they have the right to feel hurt and express it without their experience being questioned or their tone being policed. Making boundaries clear and heard is a question of safety to be considered, and communicated, by everyone. There is no reason to be defensive in these situations since it’s not a critique or attack towards your personality.

Together we are strong

Ask for support if you need it. We are here for each other!
We are not asking anyone to pretend being someone older, younger, stronger, healthier, cooler, smarter, more trans or more queer than they are, to compromise their mental or physical well-being in order to look more productive or to meet society’s other absurd expectations. Instead we encourage everyone to challenge themselves every day to acknowledge their own privileges, stand up against injustices and work for better communities that are safer, more aware, sustainable and inclusive.